https://ploum.nl/uploads/Artikelen_en_Track_Records_en_expertise/Bouw_en_huur/baukran-3703469_1920.jpg

Het gebruik van de UAV en UAV-GC is vanaf 1 januari 2024 niet zonder risico’s

01 dec '23

Auteur(s): Jacob Henriquez, Simone Overbeeke en Laure Overmeire

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (‘Wkb’) treedt op 1 januari 2024 in werking. Daarmee worden vijf wettelijke bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) gewijzigd. Eén van die wijzigingen is een nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor de aanneming van bouwwerken.

Niet langer is sprake van ontslag van aansprakelijkheid ten behoeve van de aannemer voor gebreken die de opdrachtgever bij de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Wanneer er sprake is van een bouwwerk, blijft de aannemer vanaf 1 januari 2024 aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering niet door de opdrachtgever zijn ontdekt.

De tekst van het nieuwe art. 7:758 lid 4 BW luidt:

In afwijking van het derde lid, is bij aanneming van bouwwerken de aannemer aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Van dit lid, kan niet ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken, voor zover de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In andere gevallen kan van dit lid alleen ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen.”

Van deze bepaling kan niet ten nadele van consumentopdrachtgevers worden afgeweken. In geval van zakelijke opdrachtgevers kan alleen uitdrukkelijk in de overeenkomst van deze aansprakelijkheidsregeling worden afgeweken. Dat wil zeggen dat afwijken in algemene voorwaarden niet is toegestaan, ook niet indien in de overeenkomst een verwijzing naar de algemene voorwaarden is opgenomen.  

Dit semi-dwingendrechtelijke karakter van art. 7:758 lid 4 BW heeft grote gevolgen voor de praktijk, nu de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 een afwijkende aansprakelijkheidsregeling bevatten.

Paragraaf 12 UAV 2012

Paragraaf 12 UAV 2012 regelt dat de aannemer na de dag waarop het werk is opgeleverd, niet meer aansprakelijk is voor tekortkomingen aan het werk, tenzij sprake is van een gebrek (i) dat toe te rekenen is aan de aannemer, en (ii) dat ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel de opneming van het werk door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en (iii) waarvan de aannemer binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan. Deze bepaling kent daarmee een ander aansprakelijkheidsregime dan onder het nieuwe art. 7:758 lid 4 BW zal gaan gelden.

Eind 2020 is de internetconsultatie voor de herziening van de UAV 2012 van start gegaan. Tot eind januari 2021 konden respondenten op de voorgenomen wijziging reageren. De Werkgroep, onder begeleiding van het Instituut voor Bouwrecht (‘IBR’), zou daarna van start gaan met de inhoudelijke behandeling van de onderwerpen met als streven om de herziening van de UAV 2012 vóór de inwerkingtreding van de Wkb af te ronden. Dit is echter niet gelukt. Er zijn op dit moment dus nog geen nieuwe UAV met een aansprakelijkheidsregime dat aansluit op het nieuwe art. 7:758 lid 4 BW.

Overeenkomsten waarop de UAV 2012 van toepassing worden verklaard zullen voor wat betreft de aansprakelijkheidsregeling per 1 januari 2024 in strijd zijn met art. 7:758 lid 4 BW. Dat zal ook in zakelijke rechtsverhoudingen het geval zijn, nu de UAV 2012 algemene voorwaarden zijn en een afwijking van art. 7:758 lid 4 BW tussen professionele partijen uitdrukkelijk in de overeenkomst dient te worden opgenomen. Hierover meer in het slot van deze blog.

Paragraaf 28 UAV-GC 2005

Hetzelfde lot is paragraaf 28 UAV-GC 2005 toebedeeld. In paragraaf 28 UAV-GC 2005 staat dat de opdrachtnemer na de feitelijke datum van oplevering niet meer aansprakelijk is voor gebreken in het werk, tenzij (i) de gebreken te wijten zijn aan zijn schuld of krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen en (ii) de opdrachtgever voorafgaande aan de oplevering die gebreken niet heeft opgemerkt en (iii) de opdrachtgever die gebreken op het tijdstip van de feitelijke datum van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken. Ook deze regeling komt niet overeen met het aansprakelijkheidsregime van art. 7:758 lid 4 BW en zal dus moeten worden herzien.

De herziening van de UAV-GC 2005 leidde begin 2021 tot de publicatie van de conceptversie van de UAV-GC 2020 en een expertmeeting op 15 maart 2021. In de herziene UAV-GC is de aansprakelijkheidsregeling overgeheveld naar art. 13a Model Basisovereenkomst (‘MBO’) waarin een keuzemogelijkheid wordt geboden voor een aansprakelijkheidsregeling die overeenkomt met art. 7:758 lid 4 BW of een aansprakelijkheidsregeling zoals volgt uit paragraaf 28 lid 1 UAV-GC 2005. Na de expertmeeting is het de betrokken stakeholders niet gelukt om het over de nieuwe aansprakelijkheidsregeling eens te worden, waardoor de herziening van de UAV-GC tot op heden niet tot een definitieve versie heeft geleid.

Overeenkomsten waarop de UAV-GC 2005 van toepassing worden verklaard, zullen eveneens per 1 januari 2024 in strijd zijn met artikel 7:758 lid 4 BW. Zowel wat betreft het afwijkende aansprakelijkheidsregime, als het feit dat afwijking plaatsvindt door middel van algemene voorwaarden, in plaats van uitdrukkelijk in de overeenkomst. 

Hoe nu verder?

Kortom, er is geprobeerd om de aansprakelijkheidsregelingen van de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 door middel van herzieningen met het nieuwe art. 7:758 lid 4 BW in overeenstemming te krijgen. Dit is vanuit de georganiseerde herzieningen echter nog niet gelukt.

Let er dus op dat indien u de UAV 2012 of de UAV-GC 2005 van toepassing verklaart op uw overeenkomst, de aansprakelijkheidsregeling van die algemene voorwaarden – zowel wat betreft de aansprakelijkheid van de aannemer/opdrachtnemer na oplevering als de wijze van afwijken van art. 7:758 lid 4 BW – per 1 januari 2024 in strijd is met dwingend recht.

Voor zover van art. 7:758 lid 4 BW wordt afgeweken in een beding van de algemene voorwaarden is de aansprakelijkheidsregeling vernietigbaar ex 3:40 lid 2 BW nu de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één van de partijen van de overeenkomst. Ingeval wordt afgeweken van art. 7:758 lid 4 BW terwijl sprake is van een niet-zakelijke opdrachtgever zal echter sprake zijn van nietigheid wegens strijd met een dwingende rechtsbepaling.

Er zijn genoeg mogelijkheden om de UAV en de UAV-GC zodanig aan te passen zodat paragraaf 12 UAV 2012 en paragraaf 28 UAV-GC 2005 vanaf 1 januari 2024 niet in strijd zijn met de wet. Loopt u hier tegen aan en wilt u hierover geadviseerd worden? Neem dan contact op met Jacob Henriquez, partner Bouwrecht (j.henriquez@ploum.nl / 06 1210 1368).

Contact

Advocaat, Partner

Jacob Henriquez

Expertises:  Bouwrecht, Vastgoedrecht, Litigation, Arbitrage, Bouw en Infrastructuur, Energie, Vastgoed, Logistiek Vastgoed,

Advocaat

Simone Overbeeke

Expertises:  Bouwrecht, Vastgoedrecht, Aanbestedingsrecht, Arbitrage, Litigation, Bouw en Infrastructuur, Vastgoed, Logistiek Vastgoed,

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Klik op het plusje en schrijf je in voor updates over dit onderwerp.

Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.