Update: Implementatiewet registratie UBO’s van trusts

Op 17 april is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (het Wetsvoorstel) ter consultatie gepubliceerd. Met het Wetsvoorstel wordt de verplichting om informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van trusts en soortgelijke juridische constructies (hierna tezamen trusts) bij te houden en centraal te registreren geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Deze registratieverplichting vloeit voort uit de Vijfde anti-witwasrichtlijn, Richtlijn (EU) 2018/843 (AML5). Voor meer informatie over de AML5 verwijzen wij naar ons eerdere nieuwsbericht van 3 september 2019. Met het Wetsvoorstel worden de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) en de Wet op de economische delicten (de Wed) gewijzigd en wordt een nieuwe wet geïntroduceerd die ziet op de verplichtingen omtrent de registratie van UBO’s van trust in de Nederland (de Implementatiewet). In dit nieuwsbericht behandelen wij de achtergrond van het Wetsvoorstel, de highlights van de Implementatiewet en de belangrijkste wijzigingen in de huidige wet- en regelgeving.

Achtergrond

De AML5 verplicht lidstaten van de Europese Unie om te zorgen dat trustees toereikende, accurate en actuele informatie verzamelen en bijhouden over de UBO(‘s) van de trusts. Dit omvat onder meer de identiteit van de oprichter(s), trustee(s), (eventuele) protector(s), begunstigden of groep van begunstigden en van andere natuurlijke personen die effectief zeggenschap uitoefenen over de trust. Deze informatie moet (tijdig) toegankelijk zijn voor onder andere bevoegde autoriteiten, meldingsplichtige instellingen (zoals bijvoorbeeld een bank) en de financiële inlichtingen eenheden en moet worden bijgehouden in een centraal register van de lidstaat waarin de trustee is gevestigd of woonachtig is. Indien de trustee buiten de Europese Unie gevestigd is, dient de registratie plaats te vinden in de lidstaat waarin de zakelijke relatie wordt aangegaan of onroerend goed wordt verwerft. Tot slot dienen trustees bij meldingsplichtige instellingen aan te geven of zij ten behoeve van een trust optreden in de hoedanigheid als trustee en dienen zij informatie over de identiteit van de UBO(s) van de trust aan de meldingsplichtige instelling te verstrekken. Lidstaten moeten inbreuken op deze verplichtingen onderwerpen aan doeltreffende, evenredige en afschrikkende maatregelen en sancties. Met de AML5 zijn de relevante bepalingen met betrekking tot trusts gewijzigd en uitgebreid ten opzichte van de bepalingen in de eerdere Europese richtlijnen. Zo is de informatieregistratieverplichting zoals hierboven omschreven dusdanig uitgebreid dat deze niet meer beperkt is tot “express trusts”. Aangezien het Nederlands recht deze juridische constructie niet kent, was een eerdere implementatie van deze verplichting niet nodig. Als gevolg van de wijzigingen onder de AML5 is dit nu wel nodig.

Highlights Implementatiewet

Het Wetsvoorstel betreft de invoering van een wettelijk kader voor de registratie van trusts in een centraal register. De hierboven omschreven informatieregistratieverplichting is daar onderdeel van. De Implementatiewet introduceert een centraal register voor het registreren van trusts en de UBO’s van trusts (het Trust-register). Uit de tekst van en de toelichting bij het Wetsvoorstel blijkt dat het Trust-register sterk zal lijken op het reeds bestaande Nederlandse UBO-register. Uit paragraaf 7 van de toelichting bij het Wetsvoorstel blijkt dat de beheerder van het Trust-register – net als bij het Nederlandse UBO-register – de Kamer van Koophandel zal worden. Voor meer informatie over het Nederlandse UBO-register verwijzen wij naar ons eerdere nieuwsbericht van 19 december 2019. Daarnaast introduceert de Implementatiewet onder meer de volgende verplichtingen en bepalingen:
 • de trustee is verplicht om bepaalde informatie met betrekking tot de trust (zoals de naam van en het type trust) te registreren in het Trust-register en actueel, accuraat en toereikend te houden;
 • de trustee is verplicht om informatie te verzamelen en bij te houden over de UBO(‘s) van de trust en om deze informatie tijdig te registreren in het Trust-register en actueel, accuraat en toereikend te houden;
 • de informatie uit het Trust-register dient voor eenieder toegankelijk te zijn, maar degene die informatie uit het Trust-register wenst te ontvangen moet zich wel online bij de beheerder van het Trust-register registreren; en
 • ten behoeve van de uitvoering van haar taken kan de Financiële inlichtingen eenheid de informatie uit het Trust-register tijdig en kosteloos delen met financiële inlichten eenheden van andere lidstaten van de Europese Unie.

Belangrijkste wijzigingen van de huidige wet- en regelgeving

Aan de Wwft wordt een aantal bepalingen toegevoegd om de verplichtingen uit het Wetsvoorstel in de Wwft te implementeren. Zo worden onder meer de volgende verplichtingen ook vastgelegd in de Wwft:
 • een trustee moet aan een Wwft-instelling (een instelling die onder de reikwijdte van de Wwft valt, zoals een bank) bij het aangaan van een zakelijke relatie of een incidentele transactie (i) kenbaar maken dat hij in de hoedanigheid van trustee handelt en (ii) vervolgens de informatie met betrekking tot de UBO(‘s) van de trust met die Wwft-instelling delen;
 • de trustee moet toereikende, accurate en actuele informatie verzamelen en bijhouden over de UBO(‘s) van de trust; en
 • Wwft-instellingen moeten in het kader van hun cliëntenonderzoek beschikken over een bewijs van inschrijving van de trust in het desbetreffende centrale register (net als bij uittreksels met betrekking tot andere entiteiten dan trusts moet de Wwft-instelling nog steeds de verkregen informatie verifiëren en mag zij niet enkel op het verkregen uittreksel vertrouwen, eventuele discrepanties tussen de bevindingen van de Wwft-instelling en de gegevens uit het uittreksel moeten worden gemeld).
Met de wijziging van de Wed worden inbreuken op de verplichtingen uit de Implementatiewet en de gewijzigde bepalingen van de Wwft strafbaar gesteld. Zo wordt het niet tijdig registreren van informatie over een trust en de UBO(‘s) daarvan in het Trust-register aangemerkt als een economisch delict. Dit economisch delict kwalificeert als een overtreding en wordt bestraft met een gevangenisstraf van maximaal zes maanden, een taakstraf of een geldboete van de vierde categorie (maximaal EUR 21.750). Daarnaast kwalificeert het overtreden van een aantal andere verplichtingen uit het Wetsvoorstel als een misdrijf indien er sprake is van opzet. Indien er geen sprake is van opzet, kwalificeert dit als een overtreding. Dit betreft bijvoorbeeld de verplichting om toereikende, accurate en actuele informatie over de UBO(‘s) van de trust in te winnen en bij te houden. In het geval van een misdrijf wordt dit economisch delict bestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar, een taakstraf of geldboete van de vierde categorie. In het geval van een overtreding wordt dit economisch delict bestraft met een gevangenisstraf van maximaal zes maanden, een taakstraf of geldboete van de vierde categorie.

Vervolg implementatietraject

Belanghebbenden kunnen nog tot 15 mei op de internetconsultatie van het Wetsvoorstel reageren. Mocht u vragen hebben over (de gevolgen van) het Wetsvoorstel of over trusts, dan kunt u contact opnemen met team Banking & Finance.

Reageer op dit artikel

Wilt u reageren op dit artikel? Inloggen of maak een Mijn Ploum account aan om uw reactie te plaatsen


Blijf op de hoogte

Voeg deze interesses toe aan Mijn Ploum.

Expertise(s)

Onderwerp(en)

Auteur(s)

Stel direct een vraag

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

 • Volgen wat u interessant vindt
 • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
 • Snel inschrijven op kennisevents en Ploum Academy
 • Vraag en antwoord mogelijkheden gebruiken bij artikelen

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

Snel inschrijven op kennisevents en Ploum Academy

Reacties op artikelen plaatsen


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.