Chinese bevestigingsmiddelen opnieuw onderworpen aan definitief antidumpingrecht

22 feb '22

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/191 van 16 februari 2022[1] heeft de Europese Commissie  opnieuw een definitief antidumpingrecht ingesteld op bepaalde soorten ijzeren en stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China. De invoer in de EU van Chinese bouten en schroeven is eerder jarenlang onderworpen geweest aan een fors percentage antidumpingheffing. De eerdere maatregelen hebben destijds veel stof doen opwaaien; de EU werd immers maar liefst twee keer in WTO-verband op de vingers getikt. Met ingang van 18 februari 2022 is weer een definitief antidumpingrecht van kracht. Het percentage antidumpingrecht bedraagt maar liefst 86,5%.

Importeurs van ijzeren en stalen bevestigingsmiddelen zullen goed moeten opletten dat zij niet de dupe worden van oorsprongsfraude, met name als zij deze producten inkopen in China omringende landen. Oplettendheid is ook op zijn plaats voor douaneagenten en logistiek dienstverleners die fungeren als tussenschakel bij het verstrekken van inklaringsopdrachten. Over de importen die in de periode dat het antidumpingonderzoek liep, aan registratie werden onderworpen, wordt overigens niet met terugwerkende kracht antidumpingrecht geheven. Jikke Biermasz bespreekt de nieuwe antidumpingmaatregel in dit artikel.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/191

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/191 van 16 februari 2022 heeft de Europese Commissie besloten de invoer in de EU van bepaalde bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China te onderwerpen aan een definitief antidumpingrecht van 86,5% op de nettoprijs, franco grens EU, voor inklaring. Dit percentage geldt voor alle andere ondernemingen (aanvullende Taric-code C999). Voor de door drie met name genoemde Chinese ondernemingen vervaardigde producten gelden afwijkende percentages definitief antidumpingrecht. Deze individuele rechten, variërend van 22,1 tot 48,8%, zijn uitsluitend van toepassing als aan de douaneautoriteiten van de lidstaat van invoer een geldige handelsfactuur wordt overgelegd met een factuurverklaring die voldoet aan de daaraan gestelde vereisten. Voor andere Chinese producenten die hun medewerking aan het onderzoek hebben verleend en die zijn opgenomen in de lijst in de bijlage bij Verordening (EU) 2022/191, is een percentage van 39,6% antidumpingheffing vastgesteld.    

Het gaat om bepaalde bevestigingsmiddelen van ijzer of staal, andere dan van roestvrij staal, dat wil zeggen houtschroeven, zelftappende schroeven, andere schroeven, bouten met kop en sluitringen van oorsprong uit China. De bijbehorende goederencodes staan vermeld in artikel 1, lid 1 van Verordening (EU) 2022/191. Het gaat om onderverdelingen van tariefpost 7318. De antidumpingmaatregel is op 17 februari 2022 gepubliceerd en de dag na publicatie, op 18 februari 2022, in werking getreden.

Onderzoek naar aanleiding van klacht van het European Industrial Fasteners Institute 

De antidumpingmaatregel is ingesteld naar aanleiding van een onderzoek dat op grond van artikel 5 van de Basisverordening Antidumpingrechten[2] op 21 december 2020 werd geopend naar aanleiding van een klacht van het European Industrial Fasteners Institute (‘EIFI’) namens producenten die meer dan 25% van de totale productie in de EU voor hun rekening namen. Het bij de klacht gepresenteerde bewijsmateriaal ten aanzien van de dumping en de daaruit voortvloeiende schade voor de bedrijfstak van de EU werd voldoende geacht voor het openen van een onderzoek.

De Europese Commissie heeft vervolgens onderzocht of aan de cumulatieve voorwaarden van de Basisverordening Antidumpingrechten voor het mogen instellen van een antidumpingmaatregel werd voldaan. Daarvoor was nodig dat werd vastgesteld dat sprake was van dumping, schade aan de bedrijfstak in de EU en een oorzakelijk verband tussen de dumping en de schade. De Europese Commissie heeft dit vastgesteld.

Vervolgens heeft de Europese Commissie beoordeeld of de instelling van een antidumpingmaatregel op de invoer van Chinese bevestigingsmiddelen, ondanks de vaststelling van schadeveroorzakende dumping, niet in strijd zou komen met de belangen van de EU in brede zin. Hierbij werden alle betrokken belangen meegewogen, zoals die van de bedrijfstak van de EU, importeurs, de detailhandel en gebruikers van het betrokken product. De Europese Commissie is tot de conclusie gekomen dat er geen dwingende redenen waren om aan te nemen dat het instellen van de maatregel niet in het belang van de EU zou zijn.      

Registratie beëindigd zonder inning van antidumpingrecht met terugwerkende kracht op geregistreerde invoer

Naar aanleiding van het verzoek van klager EIFI heeft de Europese Commissie de invoer van bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China gedurende het onderzoek naar de dumping tijdelijk onderworpen aan een registratie op grond van artikel 14, lid 5 van de Basisverordening Antidumpingrechten. Dit gebeurde met het oog op de mogelijke toepassing van antidumpingheffing met terugwerkende kracht. De registratie werd ingesteld bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/970.

Artikel 10, lid 4 van de Basisverordening Antidumpingrechten bepaalt dat antidumpingheffing slechts met terugwerkende kracht kan worden geheven op producten die ten hoogste 90 dagen voor de datum van inwerkingtreding van voorlopige maatregelen ten verbruik zijn aangegeven. In dit geval werden echter geen voorlopige maatregelen ingesteld. Hoewel EIFI nog wel heeft betwist dat de instelling van voorlopige rechten een voorwaarde zou zijn voor het met terugwerkende kracht heffen van antidumpingrecht op de geregistreerde invoer, heeft de Europese Commissie het standpunt ingenomen dat dit wel degelijk een voorwaarde was. Aangezien niet werd voldaan aan een wettelijke voorwaarde voor het met terugwerkende kracht mogen innen van de rechten op de geregistreerde invoer, heeft de Europese Commissie besloten tot de beëindiging van de registratie. Over de geregistreerde invoer wordt dus niet met terugwerkende kracht antidumpingrecht geheven (artikel 3 Verordening (EU) 2022/191).  

Aanvaarding prijsverbintenis onuitvoerbaar; aanbod verworpen

Zes Chinese producenten-exporteurs deden na de mededeling door de Europese Commissie van de definitieve bevindingen een aanbod voor een prijsverbintenis. De wettelijke basis voor een dergelijke prijsverbintenis is artikel 8 van de Basisverordening Antidumpingrechten. De aangeboden minimumprijs moet hoog genoeg zijn om een einde te maken aan de schadelijke gevolgen van de dumping. Ook moet de aanvaarding ervan uitvoerbaar zijn.

De Europese Commissie heeft het aanbod tot het overeenkomen van een prijsverbintenis in dit geval verworpen. Om verschillende redenen achtte de Europese Commissie de aanvaarding niet uitvoerbaar. Onder meer was het aantal producenten-exporteurs te groot om een prijsverbintenis en het noodzakelijke toezicht daarop werkbaar te maken. Ook is het betrokken product te variabel van aard, met ruim 100 productcontrolenummers en ingedeeld in verschillende tariefposten en onderverdelingen. De Europese Commissie heeft verder gewezen op het risico van “kruiscompensatie” tussen de verschillende productsoorten, dat mede ook verband houdt met het feit dat sommige ondernemingen in de EU verbonden ondernemingen hadden. Al met al heeft de Europese Commissie geconcludeerd dat de aangeboden prijsverbintenissen niet goed controleerbaar, en dus niet uitvoerbaar zouden zijn, en heeft deze daarom afgewezen.

Invoer in de EU van bevestigingsmiddelen opnieuw onderworpen aan definitief antidumpingrecht

Met ingang van 18 februari 2022 is de invoer van bepaalde ijzeren en stalen schroeven en bouten uit China dus wederom onderworpen aan een definitief antidumpingrecht. Zoals aangegeven, is het percentage stevig. Voor ‘alle andere ondernemingen’ is dit 86,5% op de nettoprijs, franco grens EU voor inklaring. Voor producten gemaakt door de Chinese producenten-exporteurs op de lijst in de bijlage bij Verordening (EU) 2022/191 respectievelijk het drietal in artikel 1, lid 2 genoemde Chinese bedrijven geldt weliswaar een lager percentage c.q. gelden lagere individuele rechten, maar ook deze zijn nog steeds fors en daarnaast gelden de lagere percentages uitsluitend als aan strikte (factuur)voorwaarden wordt voldaan.

Chinese bevestigingsmiddelen zijn in het recente verleden eerder onderworpen aan antidumpingheffing[3]. De maatregelen die destijds zijn ingesteld hebben opschudding veroorzaakt. De EU is maar liefst tweemaal in WTO-verband berispt[4]. De eerste keer werd de maatregel aangepast[5]; de tweede keer werd de antidumpingmaatregel integraal ingetrokken[6]. Niettemin had dit geen gevolgen voor de verschuldigdheid van de op grond van de gewraakte maatregelen betaalde of nog verschuldigde antidumpingheffing.

Oplettendheid geboden

Naar de naleving van de eerder op Chinese bevestigingsmiddelen ingestelde antidumpingmaatregelen heeft het Europees Bureau voor Fraudebestrijding OLAF onderzoek gedaan.  Het OLAF concludeerde dat in de EU bevestigingsmiddelen voor het vrije verkeer zijn aangegeven met als oorsprong andere derde landen dan China, terwijl het in werkelijkheid om Chinese producten zou zijn gegaan. Door de bevestigingsmiddelen als van oorsprong uit een ander derde land aan te geven, zou bij invoer in de EU de antidumpingheffing zijn ontweken. Naar aanleiding van het OLAF onderzoek hebben de douaneautoriteiten van de lidstaten van de EU navorderingen opgelegd. Het is niet ondenkbaar dat ook bij de nieuwe maatregel pogingen tot omzeiling zullen worden gedaan. Uiteraard is het zaak ervoor te zorgen dat u daar niet de dupe van wordt.

Douaneagenten

Douaneagenten en expediteurs die voor hun klanten invoeraangiften indienen bij de douane, doen er verstandig aan zich in de nieuwe maatregel te verdiepen en met name kritisch te kijken naar de door hun klanten opgegeven oorsprong en goederencode. Aan het instellen van een hoog percentage antidumpingheffing op een bepaald product uit een bepaald derde land, kleeft een risico op fraude en andere onregelmatigheden. Het zal immers bij invoer financieel aanzienlijk schelen of de in de invoeraangifte aangegeven oorsprong het land betreft waartegen de maatregel is ingesteld, of een ander derde land.

Ook komt het wel eens voor dat opdrachtgevers voorstellen een goederencode te gebruiken die (net) buiten het toepassingsbereik van de antidumpingmaatregel valt. Als later blijkt dat de indeling niet klopt, kan een navordering worden opgelegd. In het algemeen geldt dat het voor douane-expediteurs belangrijk is goed van de maatregel op de hoogte te zijn. Dat maakt het makkelijker risico’s in te schatten, keuzes te maken en maatregelen te treffen op risico’s te vermijden en te beperken. Het devies is uiteraard enkel op basis van directe vertegenwoordiging aangiften in te dienen, en eventueel voor de duur van de verificatiefase zekerheidstelling van opdrachtgevers te verlangen als voorwaarde voor het gebruik van de uitstelregeling maanbetalingen en doorlopende zekerheid van de douanevertegenwoordiger.       

Logistieke tussenschakels

Oplettendheid is ook op zijn plaats voor logistiek dienstverleners die als tussenschakel fungeren bij het uitbesteden van inklaringsopdrachten; voor hen ligt het risico van civiele regresclaims op de loer als de douaneagent met een claim van de douane zou worden geconfronteerd.

Importeurs

Tenslotte moeten ook importeurs die bevestigingsmiddelen in derde landen, en specifiek in  Zuidoost-Aziatische landen, inkopen erg goed opletten. Welke leveringsconditie komen zij overeen met hun leverancier? Is dat inclusief of exclusief rechten bij invoer? In de regel zal de importeur in de EU de douaneaangifte ten invoer moeten (laten) indienen. De leverancier uit het derde land kan dat niet omdat hij niet zal voldoen aan het vereiste dat de douane technische aangever in de EU moet zijn gevestigd. Het risico van een douaneclaim voor antidumpingheffing ten opzichte van de douane ligt dus bij de importeur. Hoe voorkomt een importeur dat hij de dupe wordt van een claim van de douane? Hoe controleer je of een factuurverklaring wel klopt? Wat spreken leverancier en koper af over de oorsprong van de in te kopen bevestigingsmiddelen? Moet de verkoper in het handelscontract een garantie verstrekken, en welke onderzoeksverplichtingen rusten op de koper/importeur? In de praktijk blijkt een certificaat van oorsprong niet altijd de garantie te geven dat het daarin vermelde product van oorsprong is uit het land waarin het certificaat is afgegeven. Het is dus zaak om daarop niet blindelings te vertrouwen.      

Over Ploum’s team Douane, Handel & Logistiek

De specialisten van Ploum’s team Douane, Handel & Logistiek staan u graag bij indien u vragen heeft over de nieuwe antidumpingmaatregel op Chinese bevestigingsmiddelen en de gevolgen voor contracten en invoer in de EU. Wij adviseren zeer regelmatig over antidumping-, antisubsidie en vrijwaringsmaatregelen. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren diverse importeurs, douaneagenten en logistiek dienstverleners bijgestaan in beroepsprocedures tegen navorderingen van de douane vanwege douane-, antidumping- en/of compenseren rechten en civiele regresprocedures naar aanleiding van dergelijke claims. Uiteenlopende producten passeerden daarbij de revue: spaarlampen, zonnepanelen, bevestigingsmiddelen, fietsen en biodiesel. Door onze jarenlange ervaring in de douanepraktijk kunnen wij u snel en effectief van dienst zijn. U kunt contact opnemen met Jikke Biermasz, Marijn van Tuijl of Arjan Wolkers.

 

 

[1] Uitvoeringsverordening (EU) 2022/191 van de Commissie van 16 februari 2022 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, Publicatieblad van de Europese Unie L 36/1 van 17 februari 2022.   

[2] Verordening (EU) 2016/2036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie.

[3] Verordening (EG) 91/2009 van de Raad van 26 januari 2009 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

[4] WTO, Rapport van de Beroepsinstantie, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15 juli 2011 en WTO, Rapport van de beroepsinstantie, AB-2015-7, WT/DS397/AB/RW van 18 januari 2016.

[5] Uitvoeringsverordening (EU) nr. 924/2012 van de Raad van 4 oktober 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2009 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen. bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

[6] Uitvoeringsverordening (EU) 2016/278 van de Commissie van 26 februari 2016 tot intrekking van het definitieve antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, zoals uitgebreid tot bepaalde soorten uit Maleisië verzonden ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië.

Contact

Advocaat, Partner

Jikke Biermasz

Expertises:  Douanerecht,Transportrecht,Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht,Voedsel- en Warenpraktijk, Haven en Douane,Food,Transport en Logistiek, Douane en Internationale Handel,Brexit,Corona (COVID-19) Juridische Helpdesk,Internationale Sancties en Exportcontrole ,E-commerce,

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Klik op het plusje en schrijf je in voor updates over dit onderwerp.

Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.